นิติวิทย์ฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

19 ก.ค. 2562 09:03 น. 129 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน” โดย นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และช่วงบ่ายบรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจุบัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด