นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรม และนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร

22 ก.ค. 2562 08:45 น. 164 ครั้ง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) โดยมี นางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร

          ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการให้ความรู้สาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ฐานการให้ความรู้  การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ ฐานการให้ความรู้การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ และกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

          การจัดโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและสร้างวินัยแก่ตนเอง ในการป้องกันตนเองจากภัยของสังคมและการรู้เท่าทันผลเสียจากปัญหายาเสพติด และการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้สังคมมีความตระหนักในกฎหมายและเคารพกฎหมายมากขึ้น

      

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด