• Slide 0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้หารือข้อราชการร่วมกับนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้หารือข้อราชการร่วมกับนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา ในประเด็นต่อไปนี้
1 บทบาทภารกิจหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม 3 กลุ่มภารกิจ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
2 การขับเคลื่อน กพยจ. สยจ. และ ศยช.
3 กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการส่งต่อผู้พ้นโทษ ด้วยการนำชุมชนเข้ามาร่วมกระบวนการตั้งแต่ต้องโทษ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
4 การจำแนกผู้ต้องขังคดีความมั่นคงออกเป็น 3 ประเภท คือ นักคิด นักปฏิบัติ แนวร่วม สู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคง
5 การอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรม และ สชง. ภายใน 21 วัน ซึ่งปัจจุบัน สชง. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ประจำจังหวัดด้วยแล้ว
6 สภาพปัญหายาเสพติดที่มีจำนวนมากขึ้น ราคาถูกลง และผู้เสพอายุน้อยลง สู่การป้องกันแก้ไขด้วยความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีประเด็นให้หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมช่วยสนับสนุน 2 เรื่อง ได้แก่
1 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดได้รับความร่วมมือ โดยเป็นนโยบายของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า สนับสนุนกำลังทหารเข้าประจำจุดในหมู่บ้านที่มีปัญหาด้วย โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านยินดีร่วมมือ
2 การพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) บิดามารดากับบุตร เพื่อยืนยันการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง โดยปัจจุบัน จังหวัดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการดังกล่าว

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดและติดตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การขับเคลื่อน กพยจ. สยจ. ศยช. DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระยะเวลา 21 วัน คดีพิเศษในพื้นที่ การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 การบังคับบำบัด ความรู้เรื่องกัญชา การสร้างการรับรู้ และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562 16:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 94 คน