• Slide 0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดตราด โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคารบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดตราด ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดตราด เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 09:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 47 คน