• Slide 0

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (เป็นหน่วยบริการ) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ การเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน การใช้ EM ในผู้ถูกคุมประพฤติ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่


ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 09:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 50 คน