• Slide 0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก โดยเดินทางไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดตาก โดยเดินทางไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลด่านแม่ละเมา พบว่า มีการดำเนินงานโดยสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้ครบทั้ง 5 ด้าน และร่วมกับชุมชนในการสร้างการรับรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ สร้างความผาสุกให้กับชุมชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการยังได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลด่านแม่ละเมา ซึ่งสามารถเปิดในรายการเสียงตามสายของชุมชนได้
จากนั้น ตรวจเยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยยะอุ หมู่ 1 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส. ภาค 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อสร้างการรับรู้ในการอำนวยการยุติธรรมให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์เชิงรุกภารกิจด้านต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมที่สามารถเปิดในรายการเสียงตามสายของหมู่บ้านดังกล่าวได้


ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 08:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 51 คน