• Slide 0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระดมแนวคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติราชการต่อไป

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 08:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 56 คน