• Slide 0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา และเขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดปัตตานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา และเขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดปัตตานี

โดยได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายยูโซะ ขะเด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ประธานศยช.ปลักหนูและคณะ เข้าตรวจในเรือนจำอำเภอนาทวี ให้คำแนะนำในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม การใช้งานเยี่ยมญาติทางไกลผ่านVideo Conference และประชุมรับฟังความคิดเห็นคณะจาก ศยช.ปลักหนูและการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

จากนั้น ได้เดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดและติดตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การขับเคลื่อน กพยจ. สยจ. ศยช. DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระยะเวลา 21 วัน ด้วยกองทุนยุติธรรม สชง. และกองทุนคดีความมั่นคง คดีพิเศษในพื้นที่ การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 การบังคับบำบัด ความรู้เรื่องกัญชา การสร้างการรับรู้ และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เชิญ ศยช.ปะกาฮะลัง ร่วมประชุม จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ และศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจ

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 08:24 น.

จำนวนผู้อ่าน 52 คน