นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) สำหรับเอกสารคุณภาพ”

24 ก.ค. 2562 09:52 น. 119 ครั้ง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) สำหรับเอกสารคุณภาพ” โดยมี วิทยากรจากบริษัท ควอลิซอฟท์ จำกัด เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ และ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้   มีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดการใช้กระดาษและหันมาใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสารและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ

 

         

      

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด