นิติวิทย์ฯ ประชุมหารือร่วมกับ ก.ล.ต. ตาม MOU เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนคดีด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

24 ก.ค. 2562 13:19 น. 126 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร ประสานการดำเนินการสืบเนื่องจากการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการหารือข้อมูลร่วมกันในภารกิจเกี่ยวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนคดีด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นการทำความรู้จักร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการกำหนดกิจกรรมสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงานต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด