“กระทรวงยุติธรรม” เปิดตัวพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

24 ก.ค. 2562 15:20 น. 563 ครั้ง

ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย” โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมฯ กว่า ๓๐๐ คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้เป็นเครื่องมือในการยุติระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดงบประมาณแผ่นดิน เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้ และจัดเวทีเสวนาพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อดีตกรรมาธิการวิสามัญฯ ร้อยตำรวจโท อุทัย อาทิเวช ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด