• Slide 0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดจันทบุรี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 25 ก.ค. 2562 11:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 46 คน