• Slide 0

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ และได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายกฤติคม พรหมทอง พนักงานคุมประพฤติสระแก้ว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ลงวันที่ 25 ก.ค. 2562 11:10 น.

จำนวนผู้อ่าน 99 คน