ป.ป.ส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 10/2562

26 ก.ค. 2562 16:02 น. 170 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 61,561,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ