ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเพื่อการพักการลงโทษ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

26 ก.ค. 2562 16:48 น. 175 ครั้ง

             ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทยา สุริยวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาการขอพักการลงโทษรวมทั้งสิ้น ๕๒๙ ราย เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๔๕ แห่ง
             ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการพักการลงโทษเป็นไปหลักเกณฑ์ การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนรวม ๕๒๐ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด