การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

30 ก.ค. 2562 13:42 น. 71 ครั้ง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อหารือถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินของมูลนิธิ ผลการประสานงานกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการช่วยเหลือเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี พร้อมทั้งพิจารณากรณีสถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานีขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์การศึกษาแก่เยาวชน จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอีกด้วย โดยที่ประชุมได้เสนอพิจารณารับรอง ดร.อาณัติ ยอดบางเตย เป็นกรรมการมูลนิธิ และรายงานผลทางการเงินกับสรรพากร การเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม, นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

      โอกาสนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกแก่นายสิระ เจนจาคะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ