กระทรวงยุติธรรม ร่วมภาคีเครือข่าย หารือแนวทางขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

30 ก.ค. 2562 16:13 น. 155 ครั้ง

   

              ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนและประสานความร่วมมืองานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งรับทราบภาพรวมกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รายงานประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าการนำเสนอแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) รวมทั้งความคืบหน้าการนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด