• Slide 0

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดสุโขทัย โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เรือนจำจังหวัดสุโขทัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผน การเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่


ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 10:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 124 คน