• Slide 0

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปยังทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เพื่อเป็นประธานในพิธีสวนสนามของผู้ต้องขัง โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคัดเลือกผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ใกล้พ้นโทษและเข้าเกณฑ์พักการลงโทษจากเรือนจำปิดต่าง ๆ จำนวน 273 คน
มีระยะเวลาการฝึกอบรวมจำนวน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 ก.ย. 62

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 10:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 198 คน