• Slide 0

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา อำเภอเบตง และจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา อำเภอเบตง และจังหวัดนราธิวาส

โดยเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตง โดยให้คำแนะนำการบริหารงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กระทรวงกำหนด และเป้าหมายในการคืนคนดีสู่สังคม

จากนั้น ได้เดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดและติดตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี วาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การขับเคลื่อน กพยจ. สยจ. ศยช. DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระยะเวลา 21 วัน ด้วยกองทุนยุติธรรม สชง. และกองทุนคดีความมั่นคง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การเบิกจ่ายงบประมาณ การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 การบังคับบำบัด ความรู้เรื่องกัญชา การสร้างการรับรู้ และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เชิญ ศยช.ตันหยงลิมอ ร่วมประชุมรับรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนะนำแนวทางแก้ไข

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562 10:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 140 คน