นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

31 ก.ค. 2562 14:56 น. 140 ครั้ง

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม การบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” โดย นายสมหมาย ภักดีชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบรรยายเรื่อง “การกระจายอำนาจเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา” และ”การประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” โดย พันตำรวจโท ธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม

 

 

         

      

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด