กระทรวงยุติธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พัฒนางานยุติธรรมให้มีความ เสมอภาคและเป็นธรรม

31 ก.ค. 2562 17:32 น. 177 ครั้ง

                ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดนโยบายองค์ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการงานยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี​ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม​ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม​ ยุติธรรมจังหวัด​ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๘๑ แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๓๒๔ คน เข้าร่วมฯ

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน และนำบริการของรัฐส่งถึงประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งบทบาทภารกิจที่กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรง ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ อีกทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมถึงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน ในการรวมตัวกันป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายในชุมชน การสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน และการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยเน้นการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น รวมทั้งส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด