“ยุติธรรม” พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม

31 ก.ค. 2562 17:54 น. 138 ครั้ง

 

          ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑ จำนวนรวม ๒๔ ราย ๓๖ เรื่อง ประกอบด้วย

          ๑) การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๘ ราย ๒๐ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ จำนวน ๑ ราย ๒ เรื่อง ไม่อนุมัติ จำนวน ๕ ราย ๑๓ เรื่อง แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ๓ เรื่อง และยุติคำขอ จำนวน ๑ ราย ๒ เรื่อง และ ๒) คำขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๑๖ ราย ๑๖ เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคำขอ จำนวน ๑๐ ราย ๑๐ เรื่อง ไม่อนุมัติ จำนวน ๑ ราย ๑​ เรื่อง และยุติคำขอ จำนวน ๕​ ราย ๕ เรื่อง

          ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด