การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒

1 ส.ค. 2562 07:28 น. 182 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานด้วย งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมี โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป งานดังกล่าวจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยหลังพิธีเปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จากนั้นจึงมีการบรรยาย เรื่อง “งานให้บริการกองทุนยุติธรรมกับสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัด” โดย สำนักงานกองทุนยุติธรรม และในช่วงบ่ายแบ่งการเสวนาออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก หัวข้อ “การสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด” โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหาร การคลัง กองออกแบบและก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วงที่สอง หัวข้อ “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ยุค 4.0” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศูนย์ บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ