ยธ. ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

1 ส.ค. 2562 11:51 น. 145 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุนยุติธรรม และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด