"ยุติธรรม" ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

1 ส.ค. 2562 16:05 น. 132 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม นางวณี ปิ่นประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อมของกองทุนยุติธรรม อาทิ การกำหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เพื่อนำความต้องการ ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนยุติธรรมและแผนงบประมาณประจำปีต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด