• Slide 0
  • Slide 1

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ แนวความคิด และแนวทางในการพัฒนางานงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ที่เป็นต้นแบบในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562 10:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 199 คน