ก.ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

5 ส.ค. 2562 17:10 น. 123 ครั้ง

          ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

          เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการกอล์ฟการกุศล และการจัดโครงการฟุตบอลการกุศล เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม รวมทั้ง สงเคราะห์เด็กและเยาวชนหลังได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ พิจารณาให้การสนับสนุนกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์การศึกษาเยาวชน จำนวน ๒ ราย รายละ ๑๘,๕๐๐ บาท โดยที่ประชุมมีมติให้หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง ให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ พิจารณาแผนการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ทุกวันอังคารแรกของเดือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด