กระทรวงยุติธรรม วางพวงมาลาสดุดี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี

7 ส.ค. 2562 11:34 น. 278 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฏีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ไปวางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด