รมว.ยุติธรรม ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

7 ส.ค. 2562 15:20 น. 139 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางวิยดา โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อหารือนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงยุติธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล (โดยให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วน) รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำคำของบประมาณ ซึ่งแผนงานบูรณาการเป็นการดำเนินการรองรับนโยบายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการในภาพรวมของทั้งประเทศร่วมกัน โดยอาศัยโครงสร้างแผนงานบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงาน

          ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งนำผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา และความสามารถใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย สำหรับรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ที่จะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด