กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ : สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse)

7 ส.ค. 2562 15:45 น. 170 ครั้ง

               วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ : สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse) โดยมี ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวนกว่า ๔๐๐ คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การอุบัติของสารเสพติดชนิดใหม่ และการอุบัติซ้ำของสารเสพติดชนิดเดิม ตลาดยาเสพติดและอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ การอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษา และกฎหมายการเปิดเสรี เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

               ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่มีความสลับซับซ้อนขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้กลไลในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเปลี่ยนแปลงไป จากรายงานของ UNODC พบว่า มีประชากรที่ใช้สารเสพติดประมาณ ๒๗๑ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๔ ของประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งเมื่อมองปัญหานี้จะพบว่าทุกประเทศล้วนมีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เรามีหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรอบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอร่างกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งนัยสำคัญอยู่ในร่างประมวลกฎหมายหลายประเด็น เช่น การบูรณาการความคิดในเรื่องยาเสพติด การพิจารณาจัดสัดส่วนในการลงโทษระดับสูง เป็นต้น ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กระทรวงยุติธรรม ได้มีการยืนยันร่างกฎหมายนี้ไปยัง ครม. แล้ว ซึ่งเชื่อว่าเราจะสามารถจะผลักดันร่างกฎหมายนี้ได้ สุดท้าย คนส่วนใหญ่อาจจะมองการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปในเชิงการป้องกันและปราบปรามซึ่งเป็นเชิงยุทธการ แต่ในที่สุดเราพบว่า หากสภาพสังคมยังมีความยากจน สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้คนชายขอบได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ที่ดี ปัญหานี้จะยังไม่สามารถแก้ไขได้ แต่หากเราสามารถทำให้คนในพื้นที่ต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนนี้จะเป็นจุดสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด