นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ เพื่อป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

8 ส.ค. 2562 10:54 น. 67 ครั้ง

          ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา  ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และทำ Focus group ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ศูนย์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562

          โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง
การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมายนิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด