นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

8 ส.ค. 2562 11:38 น. 128 ครั้ง

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒5๖๒” (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ นนทบุรี   โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เครือข่ายผู้ประกอบการเด็กและเยาวชนที่มาทำการแข่งขันฯ เข้าร่วม

โดยการจัดแข่งขันทักษะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้แก่เด็ก      และเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความรู้ความสามารถ จากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์ นอกเหนือจากการศึกษาในหน่วยเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขจากการใช้ความรู้ ทักษะต่างๆ สร้างอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ความสามารถของเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ สู่สาธารณชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด