รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมคุมประพฤติ

9 ส.ค. 2562 21:43 น. 5,160 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมถึงติดตามการดำเนินงานในภาพรวม ในภารกิจด้านคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับที่เป็นมาตรการทางเลือก ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดในฐานเสพยาเสพติดภายใต้หลักการผู้เสพและผู้ป่วย งานแก้ไขฟื้นฟูเพื่อลดความเสี่ยงในการทำผิดซ้ำและให้ผู้กระทำผิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้สงเคราะห์ ทั้งด้านการฝึกทักษะอาชีพ/จัดหางาน สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ/อาหาร/ค่าพาหนะ/การศึกษา/ค่ารักษาพยาบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนงานคุมประพฤติ เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ การบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายในบทบาทและภารกิจของยุติธรรมจังหวัดใน ๕๗ จังหวัด ๓ สาขา รวม ๖๐ แห่ง ในด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชน ให้บริการประชาชนในงานกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด และการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญ เช่น โครงการบ้านกึ่งวิถีเพื่อกำหนดให้เป็นสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ การสร้างงานสร้างอาชีพ ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม และโครงการช่วยเหลือโดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care Center) รวมทั้งเยี่ยมชมบูธศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว บูธสร้างงานสร้างอาชีพของกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) ที่เฝ้าระวัง ติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อมีการแจ้งเตือนผู้ถูกคุมประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาล/ผู้มีอำนาจสั่งใช้กำหนดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ควบคู่กับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ จะต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เข้มข้นขึ้นเพื่อรองรับการทำงานที่เชื่อมโยงกับกรมราชทัณฑ์ ในการนำผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในระบบการคุมประพฤติ เพื่อลดปัญหาความหนาแน่นของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยใช้การบูรณาการเชื่อมโยงปรับแก้ไขกฎหมายให้มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง การสร้างสังคมให้เปิดรับและให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษ พร้อมทั้งเชื่อว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือกำไล EM)จะเป็นอุปกรณ์ที่จะแก้ปัญหาการดำเนินการควบคุมผู้กระทำผิดในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ในส่วนประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องกำไล EM นั้นได้มอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณชนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด