• Slide 0

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ยุติธรรมจังหวัดยะลา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ยุติธรรมจังหวัดยะลา และคณะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดยะลา เพื่อบูรณาการการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแนะนำให้คำปรึกษาเบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์หลัก ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ตลาดกลางยางพารายะลา จากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา การลงพื้นที่บูรณาการและตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณส่วนราชการทุกหน่วยที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

 

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 265 คน