• Slide 0

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 7 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 145 คน