• Slide 0

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทองโดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทองและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 163 คน