• Slide 0

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทำหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์ คือ
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมประชุมหารือกับนายสมยศ นาครัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมประชุมหารือกับนายสุนันท์ ยุทธกาศ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
นาเคียน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
ในการนี้ ได้ร่วมประชุมหารือ รับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
2. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการรับแจ้งเบาะแส
3. การจัดการความขัดแย้ง โดยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน
4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (กองทุนยุติธรรม, สชง.)
5. การคืนคนดีสู่สังคม โดยการติดตามดูแลผู้พ้นโทษ
ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวบรวมสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562 00:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 196 คน