สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

14 ส.ค. 2562 09:56 น. 258 ครั้ง

              วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๗ จังหวัด โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ๗๗ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จกว่า ๒,๘๐๐ คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน ๒๓,๓๙๙ แห่ง โดยมีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคล โดยในปีนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมสำคัญคือ พิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๑๙๓ แห่ง ซึ่งทุกหมู่บ้านและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง และร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง พึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด