รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานสำนักงานกิจการยุติธรรม

14 ส.ค. 2562 17:05 น. 314 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม ชั้น ๙ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายบทบาทภารกิจของสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมทั้ง ผลการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย กรอบป้องกันอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดซ้ำ และการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ รับทราบระบบวิเคราะห์ข้อมูลยุติธรรม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อสรุปผลลัพธ์ในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมและนำไปสู่การวางแผนนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างการรับรู้ความเข้าใจภารกิจให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงมากขึ้น การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างง่าย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำโดยศึกษาจากสภาพปัญหาเพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด