สยจ.พิษณุโลก และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

14 ส.ค. 2562 20:31 น. 73 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) และกิจกรรมที่ ๔ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) ทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอบางระกำ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด