“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

15 ส.ค. 2562 17:56 น. 576 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ฯ ได้พิจารณาการจัดการข้อมูลประวัติการกระทำความผิด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายให้มีการศึกษาและพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. เรื่องนายทะเบียนที่จะทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูล ๒. เรื่องการลบประวัติ ๓. เรื่องฐานความผิดร้ายแรงที่จะให้มีการเปิดเผย ๔. เรื่องระยะเวลาที่จะให้มีการเปิดเผยอาชญากรรมได้ รวมถึงความจำเป็นในการบัญญัติบทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจะนำร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นและเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ