นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมหารือแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

15 ส.ค. 2562 18:53 น. 141 ครั้ง

วันที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมหารือแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตัวแทนจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพฤกษาพงษ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และแนวทางวิธีปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด