นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนให้สาขานิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาชีพตามกฎหมาย

15 ส.ค. 2562 18:55 น. 84 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนให้สาขานิติวิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพ
ตามกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้งานนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการยอมรับเป็นสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเงินหมื่น ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้สาขานิติวิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพตามกฎหมายยังเป็นการพัฒนางาน
นิติวิทยาศาสตร์ให้เกิดความก้าวหน้า ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด