นิติวิทย์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนตามมาตรการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15 ส.ค. 2562 18:56 น. 111 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 งานพัสดุและอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  เป็นผู้นำกิจกรรมเดินรณรงค์ ตามกลุ่มงาน/กอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง งดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 และชั้น 9 และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ทีมีพฤติกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นประจำ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด