ชมรมส่งเสริมความสุขและความสัมพันธ์ภายในองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

15 ส.ค. 2562 18:59 น. 67 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยชมรมส่งเสริมความสุขและความสัมพันธ์ภายในองค์กร จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงอาหาร มอบของใช้ที่จำเป็น มอบเงินสมทบทุนซึ่งได้จากการรับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา    และการแสดงดนตรีสด ให้กับเด็กและเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย และมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสถาบันฯ รู้จักการเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อส่วนรวมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยกิจกรรมดังกล่าวมิได้ใช้เงินงบประมาณของราชการแต่อย่างใด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด