นิติวิทย์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย”

15 ส.ค. 2562 19:01 น. 129 ครั้ง

            วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” โดยมี นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อหลักปฏิบัติและข้อควรระวังสำหรับคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ โดย นายวิษณุ คงเล็ก พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองระยอง และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพระราชบัญญัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการเตรียมความพร้อม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด