รมว.กระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

16 ส.ค. 2562 11:28 น. 169 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศ เพื่อสังคมจะได้ตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อันจะนำไปสู่การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการอิสระ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ โดยในด้านนโยบาย ได้กำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ได้รับความคุ้มครองตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญเชิงนโยบายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านกฎหมาย มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว โดยการหารือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และด้านการปฏิบัติ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดทำสื่อและกิจกรรมรณรงค์ อบรม เผยแพร่ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ

          ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปประมวลผลสรุปการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สภาพสังคม และบริบทของประเทศไทย รวมถึงมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป

           โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ... มาตรา ๑๔๔๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป    

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด