หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดระนอง

17 ส.ค. 2562 14:00 น. 99 ครั้ง

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ
รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดระนอง โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา
โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระดมแนวคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด