รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครสวรรค์ พร้อมเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ รุ่นที่ ๖ ณ กองพันทหารช่างที่ ๔ ค่ายจิรประวัติ

18 ส.ค. 2562 11:37 น. 154 ครั้ง

          ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แล้วรับทราบผลการดำเนินงานของเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

          โอกาสนี้ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานของเรือนจำฯ พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานต่าง ๆ ของเรือนจำ อาทิ สถานเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ห้องสูทกรรม และเรือนนอนผู้ต้องขัง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์ CARE) และการฝึกอาชีพด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ สถานฝึกทักษะอาชีพนายสารพัดช่าง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง การฝึกอาชีพประกอบอาหาร - เครื่องดื่ม เป็นต้น

           ต่อจากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค)์ รุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ ๖ จำนวนกว่า ๒๐๐ คนให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารช่างที่ ๔ ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ที่มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะทำให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันไม่หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยสามารถนำทักษะการปฏิเสธ และทักษะในการดำเนินขีวิตที่ดีไปอยู่กับครอบครัวด้วยความอบอุ่นและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดว่า เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันแก้ไขไม่ใช่เฉพาะการปราบปรามยาเสพติดเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินการป้องกันและหาทางแก้ปัญหาที่ต้องลงมือทำด้วยความรัก ทั้งมาจากครอบครัวที่อบอุ่น การให้ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงการฝึกอาชีพให้มีทักษะและมีความชำนาญ และควรนำเรื่องราวการบำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ความรักในการนำพาเยาวชนไม่ให้กลับไปติดยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ และป้องกันไม่ให้กระทำความผิดซ้ำต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด